Çerez İzinleri: BUSKİ’ye ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.
E-BUSKİ ABONE REHBERİ ALO 185
444 5 185
WHATSAPP
0516 16 78 185
SU ANALİZ RAPORLARI OTOMATİK ÖDEME VEZNELERİ

Politikalarımız

 

YÖNETİM POLİTİKAMIZ

28.04.2018

MİSYONUMUZ

 BURSA Halkının;
 • İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlanması,
 • Kullanılmış su ile yağmur sularının uzaklaştırılması,
 • Su havzalarının korunması,
 • Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin edilmesi, Kurumsal varlığımızın temelini teşkil etmektedir.
 
 

VİZYONUMUZ

 • Su Şehri Bursa’nın, İçmesuyu ve kanalizasyon sorunlarını çözmüş,
 • Çevresi ve halkı ile bütünleşmiş,
 • Sunduğu hizmetlere güvenle bakılan, alanında örnek ve öncü bir kurum olmaktır.
 

                                                                                                        Genel Müdür

Rev.01


 

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

28.04.2018

 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerinin sürekli iyileştirilmesi,
 • Kurumsal gelişim ve iyi yönetişim anlayışının pekiştirilmesi,
 • Su kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • Kentsel gelişim stratejisi doğrultusunda altyapı (içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu) yatırımlarının planlanması ve oluşturulması,
 • Çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kapsamında değerlendirilerek içerden ve/veya dışarıdan gelebilecek tüm tehditlerden korunması,
 • Bilgi teknolojilerinin takip edilmesi ve kullanımının sağlanmasıdır.
                                                                                                         Genel Müdür
Rev.01

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

12.11.2018

BUSKİ;

Abonelerine verdiği hizmetlerle ilgili tüm faaliyetlere ilişkin bilgilerin güvenliğini sağlamayı, İş sürekliliğini en az kesinti ile sağlamayı, Kuruma ait ve korumakla yükümlü olduğu üçüncü taraflara ait tüm bilgilerin gizliliğini temin etmeyi, iş süreçleri ve hizmetlerin sürdürülmesinde kullanılan her türlü fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının Gizlilik, Bütünlük ve Erişebilirlik kriterleri doğrultusunda korunmasını hedefler.

BUSKİ Yönetimi; TS ISO/IEC 27001 Standardına uygun şekilde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) kurulumuna, gerçekleştirilmesine, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve sürekli iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

 

 • BGYS amaçları belirlenerek bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli planın yapılması.
 • Varlık ve Süreçler üzerindeki risklerin analizleri yapılarak, analizlerin sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmelerini ve risk kriterlere ortaya konularak bu çerçevede risk yönetiminin sağlanması.
 • Bilgi güvenliği amaçlarını karşılamanın ve bilgi güvenliği politikalarına uyumun önemin, yasalara ve sözleşmelere karşı sorumlulukların ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimin tanımlanması.
 • BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için yeterli kaynakların (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanması.
 • Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmaların organize edilmesi ve yönetilmesi.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesindeki yenilikler, değişimler ve gelişmelerin tüm çalışanlar ve paydaşların farkındalıklarını sağlayacak şekilde duyurulması.

                                                                                                        Genel Müdür

Rev.00


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 05.03.2019

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında toplumsal sorumluluk çerçevesinde abonelerimize kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarımızın, alt yüklenicilerimizin ve Bursa halkının sağlık ve güvenliğini güvence altına almak amacıyla;

 • Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,

 • Sunulan hizmetlerimize yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak, tehlikeleri ortadan kaldırmak, İSG risklerimizi azaltmak,

 • Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında çalışanlarımız, çalışan temsilcilerimiz ile birlikte paydaşlarımızın katılımını sağlayıp, görüş ve önerilerini de alarak proseslerimizi sürekli iyileştirmek,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının arttırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak,

 • Kazaların, Meslek Hastalıklarının önlenmesi için periyodik olarak çalışma alanlarını gözden geçirmek ve ramak kala olayları kayıt altına alarak iyileştirmeleri yapmak,

 • Çalışanların ve alt yüklenicilerin görev ve sorumluluklarını da dikkate alarak periyodik eğitimler düzenlemek ve etkinliklerini gözlemlemek,

 • Tüm proseslerimiz ile ilgili tehlikeleri, riskleri ve fırsatları belirlemek,

Tüm hizmetlerimizde, abonelerimizin memnuniyetini arttırmayı, gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmayı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmayı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

Genel Müdür                                                                                          

 Rev.00


 

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 05.03.2019

BUSKİ Genel Müdürlüğü olarak; yürüttüğümüz faaliyetlerimiz sırasında, yaşam döngüsü bakış açısı ile çevresel faaliyetlerimizde toplumsal sorumluluk çerçevesinde kamu yararına Bursa halkına kesintisiz su temini, atıksu bertarafı hizmetlerini gerçekleştirirken Çevre Yönetimimiz Sistemimiz kapsamında;

 • İçme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyaçlarının her türlü yer altı ve yer üstü su kaynaklarından sağlamak,

 • Kullanılmış su ile yağmur sularını uzaklaştırılmak,

 • Su havzalarını korumak,

 • Tarımsal Sulama için gerekli gölet ve akarsu ıslahı ile sulama suyu temin etmek

 • Uygunluk yükümlülüklerini, ulusal ve uluslararası yasal gereklilikleri yerine getirmek ve sürekliliğini sağlamak,

 • Sosyal sorumluluk bilinci ve çevre ile ilgili iyi uygulamaları paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Çevresel kirliliğin ve su tüketimininde israfın önlenmesi bilincini arttırmak için çalışanlarımıza ve talep edilmesi halinde kurum ve kuruluşlara eğitimler vermek,

 • Çevre performansının arttırılması için amaç ve hedefler koymak suretiyle, sürekli performansları değerlendirmek, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlamak.

 • Tüm prosesler ile ilgili riskleri ve çevre boyutlarını belirleyerek, sürdürülebilir kaynak kullanımını, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını taahhüt etmek, çevresel risklerimizi minimize etmek.

Tüm hizmetlerimizde, abonelerimizin memnuniyetini arttırmayı, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı ve sürekli iyileştirmelerle daha kaliteli bir yaşam standardını halkımıza sunmayı tüm çalışanlarımızla birlikte taahhüt ederiz.

Genel Müdür                                                                             

 Rev.00