E-BUSKİ ONLİNE ABONE REHBERİ ÖNERİ & TALEP SU VE ŞEHİR BURSA
DERGİSİ
SU ANALİZ
RAPORLARI
HİZMET NOKTALARI

Yönetim Kurulu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yönetim Kurulu’nun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde Genel müdür, Yönetim Kurulu’na başkanlık eder.

Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunanı Yönetim Kurulu’nun tabii üyesidir. Yönetim Kurulu’nun diğer üç üyesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi ve İçişleri Başkanının onayı ile atanır. Yönetim Kurulu’na atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu’na atanacak olanların BUSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında özel yada kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından Yönetim Kurulu’na getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.

YÖNETİM KURULU’NUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ESASLARI:

Yönetim Kurulu, olağan olarak her hafta belirli günlerde toplanır. Toplanma salt çoğunluğun sağlanması ile olur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oylar eşit olursa  başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Kararlar gerekçeli olur. Kararda karşı oy kullananlar gerekçelerini belertirler. Yönetim Kurulu, Genel kurulca kararlaştırılan yatırımları kısıtlayıcı kararlar alamaz.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

 • Kuruluş amacına uygun olarak BUSKİ’nin çalışmasına ilişkin esasları tesbit etmek ve bunların Genel Müdürlükçe uyulanmasını  izlemek,
 • Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönetmelik, bütçe bilanço ve kadro taslakları ile personele verilecek ikramiye miktar ve zamanlarına ilişkin önerilerin ön incelemelerini yaparak Genel Kurula sunmak,
 • Yıl içinde bütçenin madde ve fasılları arasında aktarma yapmak,
 • Beş yıllık ve yıllık yatırım plan ve programlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
 • Genel Müdürlükçe önerilecek satma, satınalma ve ihale işlemerini karara bağlamak ve her bütçe yılında Genel Müdürlükçe yapılabilecek alım, satım, ihale ve kira bedellerinin üst sınırlarını belirleyerek Genel Müdüre yetki vermek,
 • Genel müdürlükçe önerilecek kamulaştırma işlerini karara bağlamak,
 • Genel Kurulca verilecek yetki çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı borçlanmaları karara bağlamak,
 • Hizmetin gerektirdiği düzenlemeler hakkında Genel Müdürlükçe yapılacak önerileri inceleyip karara bağlamak,
 • 10 yıldan az süreli veya yıllık 10 milyon TL’den az bedelli kiralama, kiralamaya verme ve intifa sözleşmeleri için Genel Müdüre izin vermek,
 • Hizmetin ekonomik verimlilik ilkelerine göre yürütülmesi için gerekli önlemleri saptamak, yetkisi içinde olanları almak, yetkisi dışında olanları ilgili kurum ve mercilere iletmek,
 • Genel Müdürün önerisi üzerine teftiş ve kontrol kurulu başkanı, 1.nci hukuk müşaviri, daire başkanları, uzman tabibi, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil ve terfi ile işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak,
 • Gerektiğinde Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanına öneride bulunmak,
 • Genel Müdürlükçe önerilecek diğer konuları inceleyip karara bağlamak.